Bashkshorti i Xhensila Pine Egon Sinani, nga shitës bananesh me pallat 5 kate pa leje në mes të Tiranës

Xhensila Pine ka ndërtuar pa leje në mes të Tiranës një pallat 5 kate e cila kap vlerën e 1.5 miljon eurove vlera të cilat si ajo dhe bashkshorti nuk i justifikojnë me të ardurat me burim të ligjshëm, bashkshorti i sajë prej vitesh ka qënë i punësuar si shitës Bananesh dhe më pas ka punuar shitës Kasafortash.Ndërtimi pa leje është me sipërfaqe ndërtimore 362.9 m2 , e cila përpos ndërtimit pa leje të saj ka edhe një vlerë  shum të lartë monetare  ku madje as nuk deklarohet burimi i këtyre të ardhurave dhe vë në pikpyetje pastërinë e figurës së Komisioneres Xhensila Pine.Ndërtimi pa leje është një vepër penale e dënueshme nga Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë e parashikuar edhe në nenin 199/a i ligjit nr. 10023 ku madje edhe vete Xhensila Pini më datë 27.11.2008 do të parashikonte se “Ndërtimi i paligjshëm i një objekti në tokën e vet dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit. Por kjo vepër e kryer në tokë publike ose shtetërore apo në tokën e tjetrit, dënohet me burgim nga një deri në 5 vjet.” Xhensila Pine është zgjedhur në këtë pozicion në mënyrë skandaloze në kundërshtim flagrant me ligjin  Nr. 84/2016 “Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe pikërisht në nenin 6,  ku përcaktohen Kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit

Pyetja që duhet të bëj SPAK në hetimin që ai ka nisur kundër Xhensila Pines është se ku e ka gjetur burtimin e të ardhurave  Xhensila Pine dhe Egon Sinani (shitësi i bananeve).