Ja sesi Bashkia Sarandë manovron me gjykatën për të mbrojtur aferat korruptive

Shtetasi Zambak Çerçiz Beqiri, i datëlindjes 01.03.1961 lindur në Navaricë, Sarandë dhe banues në Vllahat, Bashkia Delvinë, i dentifikuar me letër njoftim me numër personal G10301106G

Ajo që e mundon këtë shtetas është banesa e tij, e cila 3 metra larg saj, Bashkia Sarandë ka dhënë leje në mënyrë korruptive për një ndërtim pa leje.

Gjykata nuk i jep të drejtë shtetasit Zambak Beqiri, pasi gjykata në bashkëpunim me Bashkinë Sarandë lejojnë manovra të tilla korruptive që po marrin në qafë qytetarët e thjeshtë të këtij vendi.

Shtetasi Zambak Beqiri ka një ndërtesë objekt banimi të regjistruar në ZVRPP Sarandë, konkretisht si truall me nr. Pasurie nr. 18/32, Zona Kadastrale nr. 8642, Volumi nr. 4, faqe nr. 12, kjo sipas certefikatës së pronësisë datë 03.04.2018 plus hartën treguese të kësaj pasurie ndërkohë që e ka dërguar dhe për legalizim.

Ndërkohë shtetasi i mbrojtur nga Bashkia Sarandë ka filluar ndërtimin e një objekti shumëkatësh në krah të Zambak Beqirit, e pajisur me leje ndërtimio nr. 1/5, dt. 06.12.2010 dhe me vendim nr. 38, datë 15.12.2017 është miratuar nga Bashkia Sarandë shtyrja e afatit të bërjes së ndërtimit deri më datë 15.12.2019.  Sheshi I ndërtimit është marrë nga shtetasi Kujtim Mërkuri në bllokun H-3, parcela nr.43 me sipërfaqe 695m2 dhe me kufizime përkatëse; V- parcela nr.47, J-parcela 45, Lindje – parcela 38 dhe P- rrugë. Këtë shesh Kujtim Mërkuri e ka marrë me vendim të këshillit të Bashkisë Sarandë nr. 1, datë 28.08.1999 në bazë të studimit urbanistik të miratuar  me vendim të KRRTRSH-së nr. 3, datë 19.02.1999.

Pra, rezulton se objekti nga objekti ka distancë vetëm 3 metra largësi. Shtetasi Beqiraj kërkon të drejtën e tij ama Gjykata në bashkëpunim me Bashkinë Sarandë nuk I japin të drejtë qytetarit. Bashkia ka dhënë leje në mënyrë korruptive duke ndërtimin e një objekti shumëkatësh vetëm 3 metra larg banesës së shtetasit Zambak Beqiraj.