Sot mblidhet Kuvendi/ Çështja thelbësore ngritja e Komisionit Hetimor për shkarkimin e Metës

Sot do të mblidhet në seancë plenare Kuvendi dhe një ndër çështjet kryesore është diskutimi dhe më pas vendimmarrja për ngritjen e Komisionit Hetimor pas kërkesës së 49 deputetëve për shkarkimin e Presidentit Ilir Meta.

Ditën e djeshme Komisioni i Ligjeve miratoi me 14 vota pro dhe 1 kundër, vetëm të deputetit Adriatik Alimadhit, raportin që do i dërgohet sot seancës plenare, ku argumentohet se kërkesa për shkarkimin e Metës është legjitime e bazuar në prova dhe i rekomandon seancës plenare ngritjen e Komisionit Hetimor.

Data 9 maj është afati fundit për ngritjen e komisionit hetimor.

Rendi i ditës i seancës plenare është si më poshtë:

1. Miratimi i procesverbalit të seancës plenare të datës 04.05.2021.
2. Njoftime.
3. Akt normativ nr. 14, datë 7.4.2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 9, datë 22.3.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit të autorizuar “KEYMEN ILAÇ SANAYI VE TICARET”, A.S, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën e inaktivizuar kundër COVID-19
(VERO CELL) CORONAVAC, të krijuar nga SINOVAC LIFE SCIENCE CO, LTD dhe të prodhuar në Republikën Popullore të Kinës”.
4. Akt normativ nr. 15, datë 07.04.2021 “Për një ndryshim në aktin normativ nr. 1, datë 10.1.2021, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e tekstit të marrëveshjes për prodhimin dhe furnizimin nga dhe ndërmjet PFIZER EXPORT B.V. dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, Institutit të Shëndetit Publik dhe ministrit të Shtetit për Rindërtimin, autorizimin e procedurës për lejimin e hyrjes dhe administrimit të vaksinave ANTICOVID-19 në Republikën e Shqipërisë, si dhe përdorimin e tyre në popullatë”, miratuar me ligjin nr. 2/2021”, të ndryshuar”.
5. Akt normativ nr. 16, datë 7.4.2021 ”Për miratimin e tekstit të marrëveshjes, ndërmjet “HUMAN VACCINE” LLC dhe ministrisë të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik, për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinën kundër COVID-19 “SPUTNIK V”, të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit GAMALEYA për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi”.
6. Akt normativ nr. 17, datë 8.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes ndryshuese të marrëveshjes së furnizimit të nënshkruar ndërmjet ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, ministrit të Shtetit për Rindërtimin dhe Institutit të Shëndetit Publik dhe distributorit tëautorizuar “KEYMEN ILAÇ SANAYI VE TICARET” A.Ş”.
7. Akt normativ nr. 18, datë 14.4.2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “Përbuxhetin e vitit 2021” të ndryshuar””.
8. Akt normativ nr. 19, datë 16.4.2021 “Për miratimin e marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet “Human Vaccine” LLC dhe ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale të Shqipërisë, ministrit të Shtetit për Rindërtimin të Shqipërisë dhe Institutit të Shëndetit Publik për furnizimin e Republikës së Shqipërisë me vaksinënkundër COVIDE-19 “Sputnik V” të zhvilluar nga Instituti Kombëtar i Kërkimit GAMALEYA për epidemiologjinë dhe mikrobiologjinë në Rusi”.
9. Projektligj “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.8378, datë 22.7.1998, “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”.
10. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.017, datë 12.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 46/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”.
11. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.035, datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 43/2021 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodi penal i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar””.
12. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.036 datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 47/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar” të ndryshuar””.
13. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.037 datë 19.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 48/2021 “Për një ndryshim në ligjin nr. 25/2019 “Për organizimin funksionimin e Policisë Gjyqësore”.
14. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.033 datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 49/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012 “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” të ndryshuar”’.
15. Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13.034, datë 16.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 42/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në Republikën e Shqipërisë”.
16. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.031, datë 15.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 41/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë” të ndryshuar”’.
17. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.032, datë 15.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 44/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.03.1996 “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”.
18. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.023, datë 14.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 45/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese” të ndryshuar””.
19. Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13.038 datë 19.04.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 50/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”’.
20. Projektvendim “Për miratimin e raportit dhe propozimit të komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut për ngritjen e një komisioni hetimor, bazuar në kërkesën e një grupi deputetësh për shkarkimin nga detyra të Presidentit të Republikës”. 21. Projektvendim “Për zgjedhjen e 4 anëtarëve të Këshillit Drejtues të Radio Televizionit Shqiptar”.
22. Diskutime për çështje jashtë rendit të ditës (60’).