ESKLUZIVE : Përfundon në “SPAK” Gjyqtare Teuta Hoxha

Teuta Hoxha me detyrë Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Tiranë është marë nën hetim pas një kallëzimi penal të bërë në organin e akuzës nga avokati Agron Bajri,  Hoxha dyshohet se ka shpërdoruar detyrën gjatë gjykimit të një çështjeje pronash dhe më pas Task Force ka dorëzuar dosjen në ngarkim të saj në Prokurorinë e Përgjithshme, dhe është kërkuar Këshillit të Lartë të Drejtësisë pezullimin nga detyra e Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Tiranë.
Në këtë kallzim Hoxha i ka njohur të drejtën e pronësisë së një sipërfaqeje trualli prej 4 mijë metrash katrorë në periferi të kryeqytetit Dashamir Bathores, i dënuar afro dy vite më parë nga Gjykata Penale e Tiranës për falsifikim dokumentesh për të njëjtin truall, ngjarje për të cilën u dënua me 3 vite burg edhe noteri Nezir Murati.
Bathorja ishte dënuar në Gjykatën Civile për falsifikim në bashkëpunim, por pas përfundimit të gjyqit ai i është drejtuar Gjykatës së Shkallës së Parë për marrjen e pronësisë së truallit. Gjyqtarja Teuta Hoxha në vendimin e dhënë, ka argumentuar se Bathorja duhet të njohet si pronar i truallit, edhe pse Gjykata Penale kishte dhënë vendimin e mëparshëm duke e dënuar atë por kjo gjyqtare nuke ka marë përbaz për arsye të panjohura duke hedhur dritë mbi veprime kriminale të kësaj gjyqtareje .

Janë të paqarta mënura se si Gjyqtarja Teuta Hoxha ka mbyllur çështjen në në Prokurorinë e Përgjithshme e cila nuk e ka cuar në fund misionin e sajë të vënies së drejtësisë

Ditën e sotme  Teuta Hoxha me detyrë Gjyqtare pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Tiranë kallzohet në SPAK për këtë fakt dhe fakte të tjera që vërtetojnë veprimtarinë kriminale të kësaj gjyqtareje e cila favorizon palët në procese të ndryshme gjyqësore duke e kthyer gjykatën nga një gjykatë e paanshme si duhet tw jetw në një gjykatë komuniste sic ajo e ka traditën dhe rrjedhën familjare.

Kallzimi wshtw bwrw nga shtetasi M.R pwr faktin kjo gjyqtare ka njw cwshtje me kwto palw dhe objekt gjykimi është dhe marja e Marjen e masës së sigurimit të padisë duke urdhëruar palën e paditur Shoqëria “xxxxx” shpk, Nipt  LxxxxxxI me administrator zj XXXXX të mos veproj  dhe të shqetësoj duke lejuar  gëzimin e  drejtatave  psedimore  palëës paditëse ,  mbi të drejtat pasurore  qoftë ato të drejtëpërdrejta ose me të tretët si OSHEE, UKT etj për banesën   nr  xx katix  me sipërfaqe xxx m2 me 3 dhoma gjum 1 sallon+ ankes dy ballkone dhe dy banjo arë me leje Zhvillimore ndërtimi me nr prot xxxx datë 16.05.2014 e miratuar me vendimin e kryetarit të bashkisë nr xxxx datë 07.02.xxxx për objektin strukturë 5 dhe 7 katë banimi dhe shërnbime me 2 katë parkim nëntokë me adresë rruga frederik shiroka Zona Kadastrale nr.8210, Nr.Pasurie 6/299, 6/468 Tiranë deri sa vendimi të marë formë të prerë  ku pala paditëse është poseduese e kësaj pasurie.

Gjyqtarja teuta hoxha akuzohet se është e lidhur me palën dhe se ky objekt padie duhet të ishte gjykuar para 40 ditësh sic e ka përcaktuar ligji  dhe deri në ditët e sotme nuk gjykuar masa e sigurimit tw padisw parashikimeve ligjore të përcaktuara në nenin 202 e vijues i cili përcakton qartë Me kërkesën e paditësit, gjykata brenda 5 ditëve lejon marrjen e masave për sigurimin e padisë, kur ka arsye të dyshohet se ekzekutimi i vendimit për të drejtat e paditësit do të bëhet i pamundur ose i vështirë. Sigurimi i padisë lejohet kur: a) padia mbështetet në prova me shkresë; b) paditësi jep garanci, në masën dhe në llojin e caktuar nga gjykata, për dëmin që mund t’i shkaktohet të paditurit nga sigurimi i padisë. Garancia mund të kërkohet edhe për rastin e parashikuar nga shkronja “a” e këtij neni.Pra gjykata duket qartë që është në kundërshtim të hapur me ligjin dhe si e tillë është kërkuar ndjkja penale e sajë.