Etleda Çiftja me anglishten copë copë dhe me karrige “të ngrohtë” në KPK

Në CV dhe në komisionet përkatëse nga  Etleda Çiftja është paraqitur fakt i rremë dhe pikërisht fakti i zotërimit  shumë mirë i gjuhës Angleze, dokumenti i paraqitur nga Etlida Çiftja nuk është çertifikatë për njohuri të gjuhës Angleze, por është një test report form, i cili ka të cituar te pjesa lartë shënimin se: personi i testuar duhet të ritestohet pas dy viteve që të pajiset me certifikatë pra duket qartë se Etlida Çiftja ka gënjyer përpara institucioneve duke e ngarkuar  këtë person me përgjegjësi penale

Njëkohësisht niveli i njohurive të Etlida Çiftes është b2, pra nivel mesatar dhe jo me njohuri shumë mirë që i ka niveli c dhe niveli d ashtu siç e kërkon dhe pozicioni i punës në “KPK” i përcaktuar sipas parashikimeve të ligjit Nr. 84/2016 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në nenin 6  ku përcaktohen Kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit gj) zotëron shumë mirë gjuhën angleze.

Pse drejtësia nuk reagon por lë të lirë këtë komisionere dhe çështë më kryesorja, e lë në krye të institucioneve të Vettingut pa plotësuar kriteret e detyrueshme.