Kasapanë në stomatologji /përmbaruesi gjyqësor Ilia Elezi dënon të gjithë drejtuesit e urdhërit të stomatologut

Një rast i pazakontë ka ndodhur në fushëne  zbatimit të vendimeve dhe pikërisht në zyrën përmbarimore të Shtetasit Ilia Elezi ka ardhur për ekzekutim një vendim gjykate dhe pikërisht nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë është lëshuar një vendim i cili ka si Nr. 4286 (80-2016-4321) Dt. 23.09.2016 dhe objekti i këtij vendimi është Pavlefshmërinë absolute të Vendimit Nr. 11 Dt. 06.05.2016 të lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Stomatologut të Shqipërisë.

Njëkohësisht për këtë konflikt është nxjerr dhe një vendim tjetër i cili është vendimi Nr. 1573 Akti Dt. 07.02.2020 i lëshuar nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë.

Në zbatim të Vendimit Nr. 1573 Akti Dt. 07.02.2020 i lëshuar nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë,nga aan e personave të mëposhtë janë bërë pengesë në ekzekutimin e tijë  dt. 07.02.2020 është pezulluar zbatimi i veprimeve administrative, Vendimi me Nr. 16 dt. 07.11.2019 dhe Vendimi Nr. 18 dt. 07.11.2019 të entit publik, Urdheri i Stomatologut të Shqipërisë dhe cdo veprim tjeter të ndermarr në zbatim të tyre, mbi zgjedhjet e organeve të Urdhërit të Stomatologut të Shqipërisë, deri në përfundim të gjykimit të kërkesë-padisë administrative, me vendim të formës së prerë.

Me veprime konkrete janë bërë penges në zbatimin e këtij vendimi dhe me të drejtë përmbaruesi gjyqësor Ilia elezi ka marë masa për dënimin e personave që janë bërë përgjegjës dhe kanë pënguar ekzekutimin e titullit ekzekutiv Vendimi Nr. 4286 (80-2016-4321) Dt. 23.09.2016 lëshuar nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Tiranë, lënë në fuqi nga Gjykata Administrative e Apelit përmes Vendimit Nr. 2454 Dt. 18.09.2019 me palë  Kreditor:  z. A.G Debitor:URDHRI I STOMATOLOGUT TË SHQIPËRISË në këtë vendim Gjykata ka vendosur:Pavlefshmërinë absolute të Vendimit Nr. 11 Dt. 06.05.2016 të lëshuar nga Këshilli Kombëtar i Urdhrit të Stomatologut të Shqipërisë.

Nga ana urdhërit të Stomatologut janë bërë  keto shkelje si më poshtë:

“Mbledhja e I-rë e Asamblesë Kombëtare dt. 12.02.2020 për zgjedhjet e reja;

Mbledhja e Këshillit Kombëtar dt. 07.04.2020, Betimi i Presidentit dhe Fjala përshëndetëse;

Mbledhja e Keshillit Rajonal Tiranë  më dt. 30.04.2020 per Zgjedhjen e Komisionit Disiplinor;

Mbledhja e Keshillit Rajonal Tiranë  dt. 29.07.2020per informim mbiprocedural gjyqesore;

Mbledhja e Keshillit Rajonal Tiranë dt. 21.04.2020 ku njofton per mbledhjet e Keshillave Rajonale qe dojene mbledhur te gjithe deri me dt 30.04.2020;

Mbledhja e Keshillit Rajonal Tirane dt. 18.11.2020 per cmime honorifike;

Mbledhja e Keshillit Kombetar dt. 24.11.2020 ku behen me dije proqeset gjyqesore dhe vendimet Nr.

18,19,20,21,22 tedt. 24.11.2020;

Mbledhja e Asamblese Kombetare dt. 30.11.2020 ku ndahen cmime, miratohet Buxheti dhe jane

azhornuar me zhvillimet gjyqesore te fundit dhe kane marre dijeni.

Personat janë bërë përgjegjës dhe që janë dënuar me gjobë janë si më poshtë:

 1. Nikoll Deda me detyrë president i Urdhërit Kombëtar të Stomatologut në Republikën e Shqipërisë.
 2. Gjergj Aliame detuyrë Anetar këshilli rajonal Tiranë, Zv president në rajonin Tiranë dhe njëkohësisht Anetar keshilli kombetar Urdhërit Kombëtar të Stomatologut në Republikën e Shqipërisë.  
 3. SPARTAK Kryetar i komisionit të disiplinës pranë Urdhërit Kombëtar të Stomatologut  në Republikën e Shqipërisë.  
 4. Alban Peca me detyrë sekretar i Urdhërit Kombëtar të Stomatologut   në Republikën e Shqipërisë.  
 5. Ardita Spahia me detyrë president e Urdhërit Kombëtar të Stomatologut  ushtronë detyrën në qytetin e Shkodrës.
 6. Enida Petro me detyrë president e Urdhërit Kombëtar të Stomatologut  ushtronë detyrën në qytetin e Tiranë.
 7. Florian Ballanca me detyrë president e Urdhërit Kombëtar të Stomatologut  ushtronë detyrën në qytetin e Durrës.
 8. Lutfi Koxhaj me detyrë president e Urdhërit Kombëtar të Stomatologut  ushtronë detyrën në qytetin e Vlorë.
 9. Mhill Ndreu me detyrë president e Urdhërit Kombëtar të Stomatologut  ushtronë detyrën në qytetin e Lezhë.
 10. Muhamet Dërstila me detyrë president e Urdhërit Kombëtar të Stomatologut  ushtronë detyrën në qytetin e Elbasan.
 11. Xhevdet Sadikaj me detyrë president e Urdhërit Kombëtar të Stomatologut  ushtronë detyrën në qytetin e Fier.

Inkurajojmë zyrën përmbarimore të Shtetasit Ilia Elezi dhe urime në ndërshkimin e shkelsëve të ligjit , të cilët nuk duhet të presin lule por Gjoba.