OKB: Shqipëria, vendi me rritjen më të madhe të azilantëve në raport me popullsinë në 2020

Shqipëria kryeson listën e vendeve që kanë përjetuar rritjen më të madhe të emigracionit në vitin 2020, pavarësisht situatës së pandemisë.

Sipas një raporti të Komsionit Ekonomik për Europën në Kombet e Bashkuara, mesatarja e refugjatëve në vitin 2020 ishte mbi 550 për 100 mijë banorë për Shqipërinë, një tendencë dukshëm në rritje në raport me vitin 2015 kur janë krahasuar të njëjtat shifra dhe treguesi ishte rreth 350 për 100 mijë banorë.

Ky tregues është përpiluar nga UNHCR, Agjencia e KB për Refugjatët, dhe sipas raportit përdor të dhëna për nivelet e refugjatëve që janë mbledhur në mënyrë rutinore nga UNHCR përmes Rishikimit të saj vjetor të Statistikave të Popullsisë (PSR), duke përfshirë të dhëna në nivel vendi nga sistemet administrative të azilit dhe bazat e të dhënave direkte të regjistrimit të refugjatëve.

Shqipëria vitet e fundit ka pasur një nivel të lartë të kërkesave për azil, duke u renditur e dyta në botë në raport me popullsinë (shënim i Monitor).

Pas Shqipërisë ndodhet Turqia e cila ka pasur një rritje të shtetasve që lënë vendin në raport me popullsinë totale në vitin 2020 kur krahasimi bëhet me 5 vite më parë. Por pavarësisht tendencës së ngjashme Turqia ka vetëm 100 refugjatë për 100 mijë banorë.

Raporti i Kombeve të Bashkuara nënvizon se tendenca e vendeve të tjera në rajon është krejt e kundërt. Pra nëse krahasohen shifrat e 2015 me ato të 2020 ka pasur përmirësim pra më pak largime.

“Në nivel global indikatori ka shënuar rritje të proporcionit të refugjatëve nga 216 për 100 mijë banorë në 2015 në 307 për 100 mijë banorë në vitin 2020. Raporti i refugjatëve që kanë origjinën nga një nga vendet e UNECE ka rënë nga 48 në 26 për 100 mijë banorë. Në terma absolutë numri i refugjatëve që kanë origjinën nga këto vende ka rënë nga 607 mijë në 343 mijë. Reduktimi i numrit të refugjatëve me origjinë nga vendet e UNECE kryesisht udhëhiqet nga rënia e dukshme e refugjatëve nga Ukraina. Rënie e dukshme u shënua edhe nga vende si Kroacia, Serbia dhe Kosova. Nga ana tjetër ka pasur një rritje të dukshme të numrit të refugjatëve që vijnë nga Shqipëria dhe Turqia në raport me numrin total të popullatës së tyre”, thuhet në raportin e UNECE.

Ky insitucion ka analizuar tendencën e emigracionit në kuadër të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm. Në këtë rast në thelb ishte objektivi 10 për Zhvillimi të Qëndrueshëm që ka të bëjë me uljen e pabarazisë mes vendeve më së shumti targeton lehtësimin e migrimit të rregullt, të sigurt dhe të pëgjegjshëm e lëvizshmërinë e njerëzve përfshirë përmes zbatimit dhe planfikimit të politikave migratore të mirëmenaxhuara.