Ja ku çalon mbrojtja e gjuhës Angleze për komisionerët e KPK-së

Etleda Çiftja është një ndër komisioneret më të korruptuara të Reformës në Drejtësi. Një tjetër skandal i Etlida Çiftes është dhe fakti i zotërimit  shumë mirë i gjuhës Angleze sipas parashikimeve të ligjit Nr. 84/2016 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në nenin 6  ku përcaktohen Kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit gj) zotëron shumë mirë gjuhën angleze

Dokumenti i paraqitur nga Etleda Çiftja nuk është çertifikatë për njohuri të gjuhës Angleze, por është një test report form, i cili ka të cituar te pjesa lartë shënimin se: personi i testuar duhet të ritestohet pas dy viteve që të pajiset me certificate pra duket qartë se Etleda Çiftja ka gënjyer dhe se për këtë mashtrim komisionerja duhet të dënohet me patjetër dhe sa më shpejtë.

Përpo mashtrimit, Etleda Çiftja ka nivel të njohurive të anglishtes nivel b2, pra nivel mesatar dhe jo me njohuri shumë mirë që i ka niveli c dhe niveli d ashtu siçe kërkon dhe pozicioni i punës në KPK i përcaktuar me ligjin Nr. 84/2016.

Si mund të gjykojë kjo komisionere përdesa çalon vetë me kriteret e pranimit, apo do të vazhdojë me korrupsion aktiv dhe do t’ja hedhi paq dhe kësaj here. Ja pra kjo është reforma në drejtësi, ky është vetting që po krijojnë dhe mbulojnë drejtëinë me të kamufluar si të pastër.