Komisioneri Olsi Komici në botën e vettingut dhe veprat e tij penale

Olsi Komici është proceduar penalisht për falsifikim dokumetash dhe korrupsion  e vërtetuar me vendimin  e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor me Nr 728 datë 07.05.2010 ku Olsi Komici ka qënë i Pandehur.

Olsi Komici nuk ka deklaruar para komisionit për vlersimin e tijë si Antar i KPK, faktin se është proceduar penalisht për falsifikim dokumetash dhe korrupsion (Shpërdorim Detyre) e vërtetuar  me vendimin  e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me Nr 728 datë 07.05.2010 ku Olsi Komici ka qënë i Pandehur.

Duke qënë se Olsi Komici nuk ka deklaruar para komisionit për vlersimin e tijë si Antar i KPK, faktin se është proçeduar penalisht për falsifikim dokumetash dhe korrupsion (Shpërdorim Detyre) e vërtetuar  me vendimin  e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me Nr 728 datë 07.05.2010 ku Olsi Komici ka qënë i Pandehur. E bënë zgjedhjen e tijë në këtë pozicion pune të pa vlefshëm pasi zgjedhja e tijë në këtë pozicion pune është bërë në kundërshtim me ligjin Nr. 84/201 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë.

Bazuar në nenin  të ligjit Nr. 84/2016 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë janë përcaktuar dhe kriteret për të qënë në pozicionin e Komisionerit në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit.

Një ndër pikat e nenin  të ligjit Nr. 84/201 është dhe detyrimi i kanidatit që të mos ketë pasur një hetim penal ndaj tijë, dhe pikërisht pika  d) ndaj tij të mos ketë nisur një hetim penal, të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi, për kryerjen e një kundërvajtjeje penale me dashje, ose të mos ketë qenë subjekt i ndalimeve të parashikuara në ligjin “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

Rikthehemi te Komisioneri i Pavarur të Kualifikimit Olsi Komici, i cili ka qënë në hetim penal e provuar sa më sipër  dhe është emëruar në këtë detyrë në kundërshtim flagrant me ligjin dhe pikërisht në kundërshtim me nenin  pika  të ligjit Nr. 84/2016.