Manovrat e komisioneres Etleda Çiftja për të “zënë” karrigen në zyrën e KPK-së

Etleda Çiftja u zgjodh në qershor 2017 nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë në postin e Komisioneres pranë Komisionit të Pavarur të Kualifikimit në të cilën ka cilësuar se di shumë mirë gjuhën angleze.

Ky fakt skandaloz u zbulua kur Etleda Çiftja ka paraqitur një dokument që nuk është certefikatë për njohuri të gjuhës Angleze, por është test report form, në të cilën është cituar se personi i testuar duhet të ritestohet pas dy viteve që të testohet me çertefikatë.

Ndërkohë që sipas parashikimeve të ligjit Nr. 84/2016 Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë dhe pikërisht në nenin 6 ku përcaktohen Kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit në pikën gj) cilësohet se duhet të zotërosh shumë mirë gjuhën angleze.

Logjikisht kjo do të thotë se niveli real i njohurive të komisioneres Etleda Çiftja është niveli b2 dhe jo nivel c dhe d si përcaktohet në Kriteret e përzgjedhjes së anëtarëve të instuticioneve të rivlerësimit.