Tregon Tomorr Shkreli, ja si u konfliktua kryesekretari dhe i pandehuri në sallën e gjyqit pas Se-ksit për “Agjerianen” Firdes Shuli

Firdes Shuli nga viti 1990 deri në muajin tetor të vitit 1995 ka qënë Kryetare Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër, dhe njëkohësisht kryente dhe detyrën funksionale të Gjyqtares po në  në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër.

Nga informacionet e mara nga një ish gjyqtar në Gjykatën e Apelit Gjirokastër  i cili ka dhënë dorheqje nga Drejtësia në vitin 2020 për arsye se ka dal në pension njëkohësisht  ka qënë dhe inspektor në KLD , na është thënë historia e vërtet nëpërmjetë burimeve pranë Gjyqtarit Izet Salaj.

Gjyqtari Izet Salaj del në pension në datën 25.12.2020 dhe prej rreth 1 muaj nuk po frekuenton më ambjentet e Gjykatës së apelit pasi ka qënë i sëmurë.

Gjyqtari Izet Salaj, ka thënë se pavarsisht se unë po dal në pension por nuk mund të hesht për këtë krim që po bëhet në drejtësi, dhe në kohën kur ai ka qënë inspektor në KLD i kishte rënë në dorë dhe dosja me skena HOT e Firdes Shulit.

Gjyqtari Izet Salaj ka qënë në  popzicionin e Kryetarit të Gjykatës Tepelenë , dhe nga KLD në atë kohë në (vitin 1995)thot ai më erdhi urdhëri i shkarkimit të gjyqtarja Firdes Shuli me pozicion Kryetare Gjykate në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër,  i cili kishte motivacionin për veprime të turpshme në gjykatë dhe shkarkohet nga detyra që ajo kishte.

Historia e treguar Gjyqtari Izet Salaj e cila na është thënë nga burime kofidenciale është si më poshtë:

Në vitin 1994 gjyqtarja Firdes Shuli ka pasur një çështje gjyqësore me një të pandehur i cili ishte në gjëndje të arresti.

Gjatë Gjykimit Gjyqtarja Firdes Shuli  e ka nxjerrë nga burgu të pandehurin edhe pse në kundërshtim me ligjin.

Arsyeja e nxjerrjes nga burgu i të pandehurin edhe pse në kundërshtim me ligjin ka qënë se Gjyqtarja Firdes Shuli është dashuruar me të pandehurin në sallën e Gjyqit, dhe më pas në bazë të ndjenjave dhe bindjes së brëndëshme të Gjyqtares Shuli ka zëvëndësuar masën e Arrestit nga burg në gjëndje të lirë.

Edhe pse vënd në tranzicion duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me vitet 1990-1995 Inspektoriati i KLD ka filluar Proçedimin disiplinor kundër Gjyqtares Shuli, e cila në kundërshtim me ligjin ka zëvëndësuar masën e Arrestit nga burg në gjëndje të lirë.

Në përfundim të hetimit admninistrativ kundër Gjyqtares Firdes Shuli, Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë ka  vendosur masë administrative duke vendosur, shkarkim nga detyra e Gjyqtares Firdes Shuli nga pozicioni i kryetare Gjykate në në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër, në gjyqtare të thjeshtë në Gjykatën Tepelenë, ky vendim është i shkruar dhe dosja ndodhet në KLD shpjegon ish gjyqtari në Gjykatën e Apelit i cili ka dhënë dorheqje nga Drejtësia në vitin 2020 për arsye se ka dal në pension i cili ka qënë dhe inspektor në KLD.

Duke qënë se mbas këtij vendimi Firdes Shuli ka qënë e vrarë shpirtërisht, dhe një tjetër arsye  ka dhënë dorheqje ka qënë mospranimi i faktit të shkruar të motivimit për shkarkim dhe ndryshim pozicioni pune I cili ka qënë për imoralit.

Drejtësia e vjetër KLD  filloi një hetim disiplinor, për arsye se Gjyqtarja krijonte lidhje intime me të pandehurit. Ndërsa drejtësia e re KLGJ e mbron faktin duke mos e bërë publike, se Gjyqtarja  Firdes Shuli është shkarkuar nga detyra e  Kryetares së  Gjykate në  në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër njëkohësisht dhe nga pozicioni i gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër për vepra të turpshme dhe abuzim me detyrën.

Proçedimi disiplinor filloi në lidhje me një dosje të cilën do tjua publikojmë ditët në vijim pasi i kemi kërkuar KLGJ praktikën e këtij proçedimi administrativ.

Gjyqtarja Shuli, pas një mardhënie intime me të pandehurin vendosi ta liroj  nga Burgu shkarkuar nga drejtësia për vepra të turpshme në muajin tetor të vitit 1995 dhe nga ana tjetër  Firdes Shuli është zgjedhur në këtë pozicion në mënyrë skandaloze në kundërshtim flagrant me ligjin  Nr. 84/2016 “Për Rivlersimin Kalimtar të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e Shqipërisë” dhe pikërisht në nenin 6,  ku përcaktohen Kriteret e zgjedhjes së anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit në vitin 2017 .

Por cila është data e saktë e lirimit nga detyra e gjyqtares Firdes Shuli nga Kryetares së  Gjykate në  në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër njëkohësisht dhe nga pozicioni i gjyqtares në Gjykatën e Rrethit Gjyqësorë Gjirokastër?

Data e zezë e e lirimit nga detyra e gjyqtares Firdes Shuli ka qënë data 24.10.1995 e shkarkuar nga KLD e përfaqsuar nga kryetari i asaj kohe Sali Berisha. Motivacioni është i qartë veprime të turpshme dhe shpërdorim detyre.

Tregimi i mësipërm është përforcuar edhe nga thëniet e Gjyqtarit të apelit Gjirokastër Tomorr Shkreli i cili ka dhënë detaje në lidhje me aferën seksuale të gjyqtares Firdes Shuli.

Ai rrëfen se gjyqtarja Firdes Shuli ka qënë e bukur dhe i thërrisnin me nofkën  Algjeriania, njgjarja e shkarkimit të  gjyqtares  Firdes Shuli ka ndodhur si më poshtë :

Një gjyqtarja Firdes Shuli ka qënë e bukur dhe i thërrisnin me nofkën  Algjeriania, ka pasur një process gjyqësor penal  dhe në gjykatë paraqitet i pandehuri i cili ishte fizikisht i fuqishëm.

I pandehuri duke qënë se i kishte provuar të gjitha rrugët e lirimit të tijë por kishte dalë pa sukses pasi kishte kryer vepër të rëndë penale , provoi pikën e dobët të Algjerianes Firdes Shiuli atë të joshjes emocionale të epshit të dashurisë dhe i bënë provokime me sy dhe me fizikun e tijë prej spartani.

Në të njëjtën kohë gjyqtarja Firdes Shuli (Algjeriania) kishte lidhje epshi dhe me dy punonjës të tjerë të gjykatës, njëri ka pasur detyrën e sekretarit dhe tjetri ka qënë Kryesekretari i asaj kohe.

Gjyqtarja Firdes Shuli (Algjeriania), vendosi ta pranoj ftesën verbale  e bërë për orgji në Dhomën e këshillimit me të pandehurin , pasi i pandehuri ishte më i fuqishëm se sekretari dhe Kryesekretari i asaj kohe.

Gjyqtarja Firdes Shuli (Algjeriania), pranoi ftesën verbale të bërë për orgji në Dhomën e këshillimit me të pandehurin ,vendosi të zbrazin sallën nga publiku dhe e fton të pandehurin në dhomën e këshillimit për të bërë dhe mëkatin,  i cili nga provat e mbledhura nga sekretari dhe Kryesekretari i asaj kohe ka qënë me orar të zgjatur.

Sekretari dhe Kryesekretari i asaj kohe me proçesverbal kanë konstatuar dhe dëmet e bëra nga Gjyqtarja Firdes Shuli (Algjeriania) dhe i pandehuri pas kryerjes së mëkatit dhe ka rezultuar se dëmi ka qënë i konsiderueshëm , pasi dhoma e këshillimit duhej lyer , ishin prishur 2 karrige , tavolina e dhomës së këshillimit ishte  ishte thyer në mes , xhamat e dritareve ishin coptuar .

Menjëherë pas kësaj aventure Gjyqtarja Firdes Shuli (Algjeriania) vendosi të liroi nga burgu Hamshorin e saj të cilin e qunte e Herkul.

Duke u ndodhur përpara këtij fakti Sekretari dhe Kryesekretari i asaj kohe njëkohësisht të dashurit e Gjyqtares  Firdes Shuli (Algjeriania),nga xhelozia dhe njëkohësisht për të vënë drejtësinë në vënd vendosën të njoftojnë “KLD” e cila vendosi lirimin nga detyra të gjyqtares Firdes Shuli datë e cila ka qënë data 24.10.1995.

Shkarkimi është bërë nga “KLD” e përfaqsuar nga kryetari i asaj kohe Sali Berisha. Motivacioni është i qartë veprime të turpshme dhe shpërdorim detyre.

Vazhdon tregimi i bërë nga Tomorr Shkreli , rrëfen se për këtë njeri , pra për Gjyqtaren Firdes Shuli (Algjeriania), ka ndodhur dhe një duel fizik në Gjykatën e Gjirokastrës midis Kryesekretari i cili ishte dashnori egzistues i Gjyqtares Firdes Shuli (Algjeriania) dhe me të pandehurin , i cili trumfoi si në afshet seksuale njëkohësisht dhe në duelin fizik ndodhur midis tyre .

Ky fakt është proceduar penalisht nga policia dhe më pas nga Prokuroria Gjirokastër, më tej nuk di se si ka përfunduar procedimi përfundon Shkreli.

Nga ana e Redaksisë tonë i është kërkuar zyrtarisht informacion si Gjykatës , prokurorisë dhe Policisë Gjirokastër.